REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Certifikata e Shtetesisë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezemtojnë shtetësine e tyre jashtë Kosovës.

Opis: Me këtë procedurë ju mundësohet qytetarëve të Kosovës të dëshmojnë shtetësine e tyre jashtë Kosovës.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Emri
  • Mbiemri
  • Nr. Personal
  • Data e Lindjës
  • Të dhanat e prindërve
  • Gjinia
  • Lloji i Kërkesës
  • shenim: Dokumentet ndryshojne varesishte se a kemi te bejme me persona te mitur ose te rritur

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa1 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Forma nije pronadjena