REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Gjetja e Lëndës në Arkivë/Vërtetim nga Arkiva

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: Gjetja e lëndës në Arkivë, dhe konfirmimi i dokumenteve që i duhen palës

Opis: Pala bën kërkes në QSHQ për gjetjën e lëndës dhe brenda afatit ligjor pas verifikimit të dokumenteve në arkiv dhe njoftohet pala

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure pa afat

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Adresa dhe vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Forma nije pronadjena