REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Status slucaja u arhivi / overa arhive

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Pronalaženje slucajeva u arhivi i potvrda dokumentacije koja je potrebna podnosiocima prijava

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev SCG za pronalaženje slucaja u okviru pravnih uslova nakon verifikacije dokumentacije u arhivi i obaveštavanja podnosioca prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure nema granice

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez2 EvroPlata sa markicom

Forma nije pronadjena