REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promena agenta akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Zahtev za promenu agenta ogranicenog partnerstva se obavlja tako što se podnese standardni A9 formular koji izdaje opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Formular A9 Naziv poslovne organizacije
  • Imena prethodnih direktora poslovne organizacije
  • Podnosilac prijave
  • Potpis
  • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licne karte (Overena kopija)
  • Odluka o promeni direktora ili agenta (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
  • Formular A9 (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena