REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Overa originalne kopije

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Uverenje za autenticnu kopiju originala za potrebe podnosioca prijave

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Servisnom centru za gradane koji overava kopije identicne originalnim dokumentima.

Pranvi osnov

 • Zakon br. 37/71 o overavanju potpisa, rukopisa i kopija Clanovi 10,11 Službeni list SAPK, br. 37/71

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Dokumenti koji moraju biti overeni (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez1 EUR (1-3 strane) Plata sa markicom

Forma nije pronadjena