REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dokaz o identitetu

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Izdavanje dokaza o identitetu gradanima po licnom zahtevu

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se dokaz.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Br. telefona
  • Tip zahteva
  • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Dva razlicita dokumenta koja se ne podudaraju a koji pokazuju da se radi o istoj osobi (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez Plata sa markicom

Forma nije pronadjena