REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Deklaratë e bashkësisë familjare

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë mbi gjendjën familjare, cila e dëshmon numrin anetareve te familjes.

Opis: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë mbi gjendjën familjare.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (për cdo anëtar të Familjës) (Kopje)
  • Certifikata e Lindjës (për cdo anëtar të Familjës) (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Forma nije pronadjena