REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Ndrrim i Agjentit për Ortakëri të Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Opis: Kërkesa për ndrrimin e agjentit për Ortakëri të Përgjithshme bëhet permes mbushjes se Formularit A9 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, e cila bëhët brenda afatit tre ditor.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim

Potrebne informacije

  • Formulari A9 Emri i biznesit
  • Emrat e vjeter të Drejtorëve të biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimet (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin e drejtorit ose agjentit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A9 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena