REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za legalizaciju

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ovog postupka je legalizacija bespravno izgradenih objekata .

Opis: Fizicka i pravna lica konkurišu za legalizaciju objekata u gradanin servisnog centra . Sektor za legalizaciju razmatra zahtev u roku od 30 dana donese odluku o gradevinskom dozvolom legalizaciju .

Pranvi osnov

  • Zakon br . 04 / L- 188 za tretiranje nelegalne gradnje

Punovaznost Administrativne procedure trajan

Potrebne informacije

  • Informacije o katastarskoj parceli
  • Ime i prezime podnosiloca
  • Tip gradnje

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • posedovni list (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Projekat izgradnje (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez100 Evro

Forma nije pronadjena