REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkesa për legalizim

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është legalizimi i ndërtimeve pa leje.

Opis: Personat fizik dhe juridik aplikojn për legalizimin e ndërtimeve në qëndren për shërbim me qytetarin. Sektori i legalizimit e shqyrton kërkesën dhe në afat prej 30 ditë lëshon vendimin për lejen e legalizimit të ndërtimit.

Pranvi osnov

  • Ligji Nr. 04/L-188 për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Punovaznost Administrativne procedure e përhershme

Potrebne informacije

  • Informacionet për parcelën kadastrale
  • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
  • Lloji i ndërtimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Fleta poseduese (Kopje)
  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Projekti ndërtimor (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa100 Euro

Forma nije pronadjena