REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Pëlqim për udhëtim jashtë vendit për fëmijë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: Shërben për plotësimin e nevojave personale, në rast të udhëtimit.

Opis: Qytetari (prindi apo kujdestari) paraqet kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e dokumentit të udhëtimit të fëmijeve. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtarët përgjegjës dhe nëse plotësohen kushtet e parapara me ligj vendos për dhënien e pelqimit për udhëtimin e fëmijës.

Pranvi osnov

  • Rregullora per taksa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Punovaznost Administrativne procedure 6 muaj

Potrebne informacije

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri dhe mbiemri i femijes

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dite

Potrebna dokumentacija

  • Formulari për aplikim (Origjinal)
  • Leternjoftimi i prinderve (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa5 Euro

Forma nije pronadjena