REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za izdavanje raznih potvrda

Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine

Cilj: Ovaj upravni postupak ima za cilj da informiše gradane o stvarima koje c´e morati da se upoznaju preko drugih upravnog postupka ili i na onim pitanjima koja nisu u nadležnosti Direkcije .

Opis: Stranka primenjuje za dobijanje raznih potvrda iz urbanih podrucja u Odeljenju za urbanizam i zaštitu životne sredine . Zahtev je pregledan od strane zvanicnika odgovornih

Pranvi osnov

  • Propisi za poreze, takse i opštinske kazne

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Broj telefona i elektronska pošta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za potrebne informacije (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez10 Evro

Forma nije pronadjena