REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Pëlqimi për martesë para moshës madhore

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: Përmbushja e disa kritereve për martesën e personave të cilët nuk kanë mbushur moshën 18 vjec.

Opis: Pala përmes prindërit apo kujdestarit paraqet kërkesën për lidhjen e martesës para moshës madhore pranë Qendrës për Punë Sociale. Para se të marrë vendimin do të dëgjojë të miturin dhe prindërit si dhe njëherit do shqyrtoj të gjitha faktet relevante. Nëse organi kompetent konsideron se janë plotësuar kushtet e parapara atëher lëshon pëlqimin për lidhjen e martesës para moshës madhore.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure e përhershme

Potrebne informacije

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Formulari për aplikim (Origjinal)
  • Leternjoftimi i prinderve (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa5 Euro

Forma nije pronadjena