REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Kërkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: Regjistrimi i të lindurve në regjistrin Amzës të të Lindurve të cilët nuk janë rregjistruar më parë.

Opis: Pala (qytetari) bënë kërkesë në Zyrën e Gjendjes Civile për ta bërë regjistrimin e mëvonshëm të lindjes në rastet kur lindjet regjistrohen më vonë për arsye të ndryshme (psh lindjet jasht institucioneve shëndetësore apo ato të bëra jasht shtetit të Kosovës).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Afat të pakufizuar vlefshmërie

Potrebne informacije

  • Edhe dhe mbiemri
  • Data e aplikimit dhe vendi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi i dy prindërive (Kopje)
  • Vërtetim nga Spitali që dëshmon se fëmiju nuk ka lindur në spital (Origjinal)
  • Deklarata me dy dëshmitarë që dëshmon rrethanat e lindjes së së atij personi (Origjinal)
  • Certifikatën e kurorës së prindërve (nese fëmiju lind jashtë martesës, duhet të jenë prezent të dy prindërit) (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa5 Euro

Forma nije pronadjena