REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Pëlqimi për dokumente të udhëtimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Cilj: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në rast të udhëtimit.

Opis: Qytetari bënë kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një pëlqimi për dokument udhëtimi. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vërtetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën për vërtetime dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin.

Pranvi osnov

  • Rregullora per taksa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Nuk ka formulare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 ditë

Potrebna dokumentacija

  • Leternjoftimi (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Taksa3 Euro

Forma nije pronadjena