REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Ndrrim/shtim i kapitalit për Shoqëri të Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Opis: Kërkesa ndrrimin/shtimin e kapitalit për Shoqërinë e huaj Tregtare bëhet permes mbushjes se Formularit A6 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, e cila bëhët brenda afatit tre ditor.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

 • Formulari A6 Kapitali themelor
 • Kapitali i ndryshuar
 • Pronarët e biznesit
 • Informata plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Pasaportat (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin/shtimin e kapitalit (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A6 (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena