REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promena/dodavanje kapitala društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Zahtev za promenu/dodavanje kapitala društva sa ogranicenom odgovornošcu se obavlja tako što se podnese standardni A6 formular koji izdaje opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Formular A6 Osnivacki kapital
 • Izmenjeni kapital
 • Vlasnici preduzeca
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Odluka o promeni / dodavanju kapitala (Originalna)
 • Aneks statuta (Originalna)
 • Formular A6 (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena