REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dodavanje aktivnosti inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Registrovanje novih aktivnosti i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Zahtev za dodavanje aktivnosti inostranog preduzeca se obavlja tako što se podnese standardni A7 formular koji izdaje opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

  • Formular A7 Naziv poslovne organizacije
  • Podaci o podnosiocu prijave
  • Delokrug rada (primarni, sekundarni i drugi poslovi, šifra poslovnih delatnosti i opis)
  • Potpis i datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Formular A7 (Originalna)
  • Priznanica (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju (Originalna)
  • Odluka o proširenju delatnosti (Originalna)
  • Aneks statuta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena