REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dodavanje pojedinacne poslovne aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Registrovanje novih aktivnosti i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Zahtev za dodavanje pojedinacne poslovne aktivnosti se obavlja tako što se podnese standardni B formular koji izdaje opštinski centar za registraciju - OCRP, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Trajno

Potrebne informacije

 • Formular B Tip prijave (poslovni broj)
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Delokrug rada (primarni, sekundarni i drugi poslovi, šifra poslovnih delatnosti i opis)
 • Vlasnici
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • PDV registracija
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular A7 (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
 • Odluka o proširenju delatnosti (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena