REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Ndërrim/shtim i njësisë për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Cilj: Evidentimi i njësive të reja që dhe përditësimi i listës së biznesve.

Opis: Kërkesa për ndrrimin/shtimin e njësisë për Shoqeri me pergjgjesi te kufizuar sh.p.k bëhet permes mbushjes se formularit standard A10 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Pa kufizim

Potrebne informacije

  • Formulari A0 Emri i biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimet (Origjinal, Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin/shtimin e njësisë (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A10 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena