REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Kerkesë për humbjën e Shtetësisë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të ju mundësoj qytetarëve të Kosovës që të lirohen nga shtetësia e Kosovës dhe tu mundësohet që të marrin shtetësinë e një shteti tjetër.

Certifikata e Shtetesisë

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezemtojnë shtetësine e tyre jashtë Kosovës.

Kërkesë për Fitimin e Shtetësisë me natyralizim

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mundësimi për fitim të shtëtësisë së Kosovës , për shtetasë të huaj