REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Kërkesë për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Regjistrimi i të lindurve në regjistrin Amzës të të Lindurve të cilët nuk janë rregjistruar më parë.

Pëlqimi për martesë para moshës madhore

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Përmbushja e disa kritereve për martesën e personave të cilët nuk kanë mbushur moshën 18 vjec.

Konstatime të ndryshme zyrtare

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Certifikata e Lindjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjës, si dhe për rregullimin e dokumenteve të identifikimit dhe të udhëtimit.

Gjendja e Statusit Martesor

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë e cila e dëshmon statusin Martesor të ti ose saj

Certifikata e Vdekjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Të mirëmbahet Regjistri i të Vdekurve dhe paisja me Certifikatë te Vdekjës për Familjarët për përsonin i cili tashmë ndodhet në regjistrin e perosnave të vdekur.

Deklarata me dy deshmitarë për regjistrim të mëvonshem të lindjës

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe ofrimi i mundësis qytetarëve për të regjistruar lindjën e mëvonëshme.

Certifikata e Martesës

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Martesës dhe për të dëshmuar se personi është i martuar.

Deklaratë e bashkësisë familjare

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë mbi gjendjën familjare, cila e dëshmon numrin anetareve te familjes.