REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Kërkesa për ndërprerjen e Taksës Komunale

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Sektori i Taksave Komunale

Që pronari i biznesit të caktuar të mos paguaj taksën për ushtrimin e veprimtarisë afariste për periudhën kur nuk punon.