REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Pranimi teknik i lokalit (kushtet teknike)

Drejtoria e Inspeksionit

Pranimi i lokalit afarist, dhe plotësimi i kushteve minimale teknike.