REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Vërtetim i pagesës së Tatimit në Pronë

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Dëshmi që e ka paguar Tatimin në Pronë i nevojitet qytetarit për rregullimin e dokumenteve të ndryshme.