REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Saglasnost za parking mesto za autobus/minibus za javni prevoz

Direkcija za javne usluge

Daje mogucnost da se pruža autobuski/minibus prevoz na prethodno utvrdenim pravcima i omogucava bezbedan parking vozila.

Prijava za izdavanje uverenja za autobuski/minibus prigradski prevoz

Direkcija za javne usluge

Daje mogucnost da se pruža autobuski/minibus prevoz na prethodno utvrdenim pravcima na bezbedan nacin za putnike.

Dozvola za specijalan prevoz putnika

Direkcija za javne usluge

Daje mogucnost da se pruža autobuski/minibus prevoz na prethodno utvrdenim pravcima na bezbedan nacin za putnike.

Odluka o potvrdenju reda vožnje prigradskih prevoznika

Direkcija za javne usluge

Izdavanje naloga o potvrdenom redu vožnje sadrži naziv prevoznika, rutu prevoza, lokacije autobuskih stajališta, udaljenost od mesta gde pocinje ruta, vreme dolaska i odlaska sa autobuske stanice i vr...

Dozvola za korišcenje javnog prostora - postavljanje stolova ispred objekata koje pružaju ugostiteljske usluge

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora bit...

Dozvola za korišcenje javnog prostora - frižider, generator, mobilni štandovi za trgovinu/ugostiteljstvo, bankomati, prodaja sladoleda, kafe aparat i sl.

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora bit...

Dozvola za korišcenje javnog prostora - postavljanje reklamnih panoa

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora bit...

Dozvola za korišcenje javnog prostora - postavljanje murala na fasade stambenih zgrad

Direkcija za javne usluge

Postoji mogucnost korišcenja prostora stambenih zgrada pod uslovom da ne nastane šteta na zidu i fasadi, ulazima, balkonima i prozorima stanovnika u zgradama.

Dozvola za upotrebu javne lokacije - rezervisani parking (za fizicka i pravna lica)

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora za parkiranje vozila je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbe...

Dozvola za korišcenje javne lokacije - privremeno zaustavljanje vozila (utovar/istovar robe na trotoar)

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora za privremeno zaustavljanje vozila je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka m...

Dozvola za korišcenje javne lokacije - za ulazak kamiona težine preko 3,5 tone u grad (za transport materijala, uklanjanje zemljišta, betona ili drugog gradevinskog materijala)

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti za ulazak kamiona težine preko 3,5 tone i korišcenje javnog prostora za zaustavljanje, parkiranje, utovar/istovar pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka ...

Dozvola za postavljanje blokada na putu

Direkcija za javne usluge

Omogucavanje gradanima da koriste gradski javni prostor za blokadu puteva za svoje potrebe u cilju bezbednosti u saobracaju.

Zahtev za postavljanje javne rasvete

Direkcija za javne usluge

Rasveta javnog prostora (ulice, trotoari u gradovima, selima i naseljima) nocu.

Faktura za porez za izgradnju puteva za motorna vozila

Direkcija za javne usluge

Opštinsko prihodovanje i održavanje opštinskih puteva.

Zahtev za dozvolu za osnivanje i organizovanje zabavnih igara, igara na srecu i organizovanje rada sa raznim aparatima igara na srecu i sportskih rekvizia

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora bit...

Javni parking

Direkcija za javne usluge

Korišcenje javnog prostora pod uslovom da se sve obavlja u skladu sa postupkom o javnom licitiranju.

Unajmljivanje i ugradnja predajnika (antena) sa razlicitim frekfencijama i drugi slicni objekti za potrebe mobilne i fiksne telefonije, televizije, interneta i sl.

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti korišcenja javnog prostora je dozvoljeno ako nema smanjene vidljivosti puta i pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno. Trotoar mora bit...

Saglasnost za izmenu trotoara

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti gradanima da koriste javni prostor kako bi izmenili trotoar pod uslovom da nema smanjene vidljivosti puta i da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno...

Saglasnost o ostvarenju tehnickih uslova za pristup objektima na javnim putevima

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti gradanima da dobiju izlaz na put nakon izgradnje objekata. Ovo se može sprovesti pod uslovima da nema smanjene vidljivosti puta i da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje peš...

Dozvola za ugradnju (vazdušnih) elektricnih, telekomunacionih, televizijskih, telefonskih i fiberoptickih mreža

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti fizickim i pravnim licima da ugrade internet kablovsku mrežu sa sopstvene potrebe u toku poslovanja pod uslovom da nema smanjene vidljivosti puta i da se time ne otežava kretanje pe...

Dozvola za ugradnju glavnog distributivnog sistema

Direkcija za javne usluge

Davanje mogucnosti provajderima internet usluga da koriste javni za ugradnju glavnog distributivnog sistema pod uslovom da nema smanjene vidljivosti puta i da se time ne otežava kretanje pešaka. Kreta...

Davanje u zakup opštinske imovine za korišcenje

Direkcija za javne usluge

Omogucavanje svim gradanima da koriste javni prostor u skladu sa postupkom o javnoj licitaciji.