REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Saglasnost za putne isprave

Direkcija za opštu upravu

Služi za popunjavanje licnih dokumenata u slucaju putovanja.

Naknadna prijava za upis dece

Direkcija za opštu upravu

Upis u maticnu knjigu rodenih Identifikacija rodenja

Razni zvanicni nalaz

Direkcija za opštu upravu

Cilj postupka je da se osigura ispunjavanje potreba koje mogu biti gradani .

Saglasnost za putovanje u inostranstvo za decu

Direkcija za opštu upravu

Služi za popunjavanje licnih dokumenata u slucaju putovanja .

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda kako bi se izdavali izvodi iz maticne knjige rodenih i regulisanje identifikacije i putnih dokumenata.

Uverenje o bracnon stanju

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda i izdavanje uverenja gradanima koji pokazuju da je bracni status osobe o kojoj se radi.

Dokaz o identitetu

Direkcija za opštu upravu

Izdavanje dokaza o identitetu gradanima po licnom zahtevu

Izvod iz maticne knjige umrlih

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticne knjige umrlih i izdavanje izvoda iz maticne knjige umrlih clanovima porodice osobe koje je vec upisano u maticnu knjigu umrlih.

Izjava dva svedoka za naknadno registrovanje rodenja

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda kako bi se omogucilo gradanima da naknadno registruju rodenja.

Uverenje o mestu boravka

Direkcija za opštu upravu

Održavanje registra mesta boravka i omogucavanje gradanima da dokažu svoje mesto boravka.

Zahtev za ispravku/promenu licnog imena

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda i omogucavanje gradanima da promene/isprave svoja licna imena.

Zahtev za promenu prebivališta

Direkcija za opštu upravu

Vodenje registra prebivališta i davanje mogucnosti gradanima da dokažu odjavu trenutnog i prijavu novog prebivališta.

Naknadno registrovanje rodenja

Direkcija za opštu upravu

Vodenje registra maticne knjige rodenih - RMKR

Naknadno registrovanje smrti

Direkcija za opštu upravu

Vodenje registra maticne knjige umrlih - RMKU

Zahtev za ispis iz državljanstva

Direkcija za opštu upravu

Omogucuje državljanima Kosova da se ispišu iz kosovskog državljanstva i da dobiju državljanstvo druge zemlje.

Zahtev za stupanje u brak (postupak za ceremoniju vencanja)

Direkcija za opštu upravu

Registrovanje u maticnu knjigu vencanih i zvanicno priznanje porodice

Izvod iz maticne knjige umrlih

Direkcija za opštu upravu

Regulativa za naslede pravnih naslednika

Uverenje o materijalnom izdržavanju odredene osobe

Direkcija za opštu upravu

Izdavanje potvrde za clana porodice koji živi u inostranstvu a cija porodica živi na Kosovu kako bi se regulisali dokumenti u državi boravišta.

Vencani list

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda i izdavanje vencanih listova gradanima koji pokazuju da je imalac vencan.

Izjava o domacinstvu

Direkcija za opštu upravu

Vodenje maticnog ureda i izdavanje uverenja gradanima clanovima domacinstva koji pokazuju broj clanova domacinstva.

Uverenje o prebivalištu

Direkcija za opštu upravu

Održavanje registra prebivališta i omogucavanje gradanima da dokažu mesto svog prebivališta.

Overa originalne kopije

Direkcija za opštu upravu

Uverenje za autenticnu kopiju originala za potrebe podnosioca prijave

Status slucaja u arhivi / overa arhive

Direkcija za opštu upravu

Pronalaženje slucajeva u arhivi i potvrda dokumentacije koja je potrebna podnosiocima prijava

Uverenje o državljanstvu

Direkcija za opštu upravu

omogucava državljanima Kosova da dokažu svoje državljanstvo u inostranstvu.

Zahtev za sticanje državljanstva putem naturalizacije

Direkcija za opštu upravu

Omogucava naturalizaciju stranih državljana kao gradana Kosova