REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim/shtim i njësisë për Biznes Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Evidentimi i njësive të reja që dhe përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Kërkesa për ndrrimin/shtimin e njësisë për Biznes Individual bëhet permes mbushjes se formularit standard B qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, brenda i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim

Informatat e kërkuara

 • Formulari B . Tipi i fletëparaqitjes
 • Emri i Biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Njesite
 • Informatë plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrim
 • Data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion