REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrim i Biznesit Individual B.I

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Regjistrimi i biznesit individual. Mbjatja dhe përditësimi i listës së bizneseve.

Përshkrimi: Pala paraqitet në Qëndra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB për të bërë regjistrimin e Biznesin Individual B.I, pas plotësimit të formularit B dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme, QRBK në afat prej 3 ditësh bën regjistrimin e Biznesin Individual B.I. - Formulari mund të shkarkohet në web-faqen e ARBK-së.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Formulari B Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet e biznesit
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3 dite

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion