REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Ndërrimi i emrit të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Nderrimin e emrit te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar dhe mbjatja, përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Pala paraqitet në QKRB për të bërë ndërrimin e emrit të SH.P.K-s, pas plotësimit të formularit A1 dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme. Në afat prej 3 ditësh ARBK bën ndërrimin e emrit të SH.P.K-s.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

  • Formulari A1 Emri i vjeter i biznesit
  • Emri i ri i biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi dhe data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (NUK KA)
  • Formulari A1 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për ndryshim të emrit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion