REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Ndërrimi i emrit të Biznesit Individual

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Nderrimi i emrit të binzesit individual, dhe mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Nderrimi i emrit për Biznesin Individual bëhët permes mbushjes se formularit standard B që perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit brenda tre ditësh.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Formulari A0 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet e biznesit
 • Pronarët e biznesit
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari B (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion