REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i Shoqërisë së Huaj Tregtare "Dega në Kosovë"

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Përmes kësaj procedure administrative bëhet regjistrimi i Shoqërisë së Huaj, mbjatja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Përshkrimi: Pala paraqitet në Qëndrën Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB për të bërë regjistrimin e Shoqërisë së Huaj Tregtare, pas plotësimit të formularit A0 dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme, ARBK në afat prej 3 ditësh bën regjistrimin e Shoqërisë së Huaj Tregtare. Formulari mund të shkarkohet në web-faqen e ARBK-së.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Formulari A0 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Tipi i biznesit
 • Data e konstituimit
 • Numri i punëtorëve
 • Kapitali themelor
 • Veprimtaritë
 • Informata për pronarët e biznesit
 • Drejtori - Bordi i Drejtorëve
 • Agjenti i regjistruar
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Pasaportat (Kopje)
 • Vendimi per hapjen e degës ne Kosove (Origjinal)
 • Statutin kopje nga (vendi i origjinës) (Origjinal)
 • Formulari A0 (Origjinal)
 • Fletepelqimi për agjentin e regjistruar (vendor) (Origjinal)
 • Çertifikata kopje e noterizuar nga vendi i origjinës. (Origjinal)
 • Vendimi nga gjykata e shtetit përkatës që biznesi ekziston (i noterizuar) (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion