REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i Kooperativës Bujqësore

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Përmes kësaj procedure arrihet themelimi I koperatives bujqësore duke iu mundësuar bujqëve të organizohen në kuader të një personi juridik

Përshkrimi: Regjistrimi bëhet përmes mbushjës së formularit që përdoret nga Qëndra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB për regjistrimin e bizneseve.

Baza ligjore

 • LIGJI Nr. 2003/9 Ligji për Kooperativat Bujqësore Neni 2 Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkoheshme të Vetëqeverisjes në Kosovë/ Prishtinë:Viti II / Nr. 17/01 Tetor 2007

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Emri dhe adresa e secilit themelues
 • Loji i biznesit
 • Data e konstituimit
 • Aktiviteti kryesore, aktiviteti sekondar, aktivitet tjeter (numri i Kodeve)
 • Kapitalin themeltar
 • Bordi Drejtoreve (numri dhe emrat tyre si anetare te bordit, agjenti regjistruar dhe te dhenat per ate)
 • Njesia (numri i njesive dhe adresat e tyre, emri njesise aktiviteti kryesor i tyre)
 • Informata shtese nese ka (ketu hyn edhe regjistrimi vullnetar per TVSH dhe Certifikata e Import - Eksportit nese kerkohet)
 • Numrin e aksioneve si numrin qe eshte e autorizuar qe t'i emetoje
 • Agjenin e regjistruar
 • Te dhenat e aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Akt Themelimi (Origjinal)
 • Statuti (Kopje)
 • Pelqimi me shkrim i agjentit (Origjinal)
 • Rregullorja e Shoqerise sipas Nenit 138 (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion