REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i Shoqërisë Aksionare SH.A

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Qëllimi: Regjistrimin e Shoqërisë Aksionare, mbjatja dhe përditësimi i listës së bizneseve.

Përshkrimi: Pala paraqitet në Qëndra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB për të bërë regjistrimin e Shoqërisë Aksionare, pas plotësimit të formularit A0 dhe paraqitjes se dokumentave të nevojshme, ARBK në afat prej 3 ditësh bën regjistrimin e Shoqërisë Aksionare. Formulari mund të shkarkohet në web-faqen e ARBK-së.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Formulari A0 Emri i biznesit
 • Emri tregtar
 • Adresa e biznesit
 • Tipi i biznesit
 • Data e konstituimit
 • Numri i punëtorëve
 • Kapitali themelor
 • Veprimtaritë
 • Informata për pronarët e biznesit
 • Drejtori - Bordi i Drejtorëve
 • Agjenti i regjistruar
 • Informata mbi njësitë
 • Informata plotësuese
 • A dëshiron të regjistrohet në TVSH
 • Informata mbi aplikuesin

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari A0 (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Marrëveshja për shoqërinë (Origjinal)
 • Statuti i shoqërisë (Origjinal)
 • Fletpelqimi për agjentin e regjistruar (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion