REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kushtet ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Qëllimi: Caktimi i kushteve ndërtimore për lejimin e ndërtimit të objektit sipas Ligjit për Ndërtim, Ligji për Planifikim Hapsinor dhe planeve urbanistike.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë; QSHQ e dërgon në Sektorin e Mjedisit në DUMM për shqyrtimin e saj; Në një afat sa më të shpejtë Sektori i Urbanizimit i përcaktohen kushtet ndërtimore nga plani rregullativ urban, firmoset nga Shefi i Sektorit, protokollohet dhe dërgohet në QSHQ për ta marrë pala.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Një (1) vit

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Adresa e Vendnërtimit (ose përshkrimi i lokacionit) Adresa e Vendnërtimit (ose përshkrimi i lokacionit)
 • Zona(t) Kadastrale
 • Nr i Parcelës Kadastrale
 • Kordinatat e vendëndodhjës GPS
 • Përshkrimi i mjedist rrethues dhe ndërtesave
 • Kushtet e propozuara të ndërtimit
 • Dokumnetet e Kërkuara
 • Deklerata e Aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kopja e Planit / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Certifikata e Pronësis / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Nese aplikuesi nuk është pronari i regjistruar i parcelës, atëherë duhët të sjellë dëshmi për Autorizimin e aplikuesit nga pronari për të dorzuar aplikacionin (Origjinal)
 • Incizimi Gjeodezik i parcelës kadastrale për të cilën aplikohet dhe parcelave kadastrale te bashkangjitura si dhe ndërtesave ekzistuese brenda 50m nga vijat kufizuese të parcelës kadastrale ku aplikuesi propozon të nderojë (Origjinal)
 • Foto të parcelës Kadastrale për të cilat aplikuesi parashtron, dhe fotografive të ndërtesave ekzistuese brenda 50m nga vija kufizuese e të parcelës kadastrale ku aplikuesi propozon të nderojë (Origjinal)
 • Pelqimi Mjedisor komunal (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa100 Euro Transfer bankar

Formulari nuk është në dispozicion