REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Zgjatja e afatit të lejes së ndërtimit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Qëllimi: v\Vazhdimi i afatit ligjor të Lejës së Ndërtimit edhe për një vit sipas Ligjit për Ndertim.

Përshkrimi: Pala bën kërkese në Qendrën për Shërbim me Qytetarë; QSHQ e dërgon kërkesën tek Sektori i lejeve të ndërtimit për shqyrtimin e saj; Përgatitja e Vendimit nga Sektori Juridik; Firmosja nga: Shefi i Sektorit Juridik, Arkitekti i Sektorit të lejeve të ndërtimit dhe Drejtori i Drejtorisë; Protokollimi dhe dërgimi i vendimit në QSHQ.

Baza ligjore

 • LIGJI NR. 02/L-28 PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE
 • LIGJI NR. 04/L – 110 PËR NDËRTIM
 • Statuti i Komunës së Gjilanit Neni 38
 • Udhëzim Administrativ Nr 10/2013 për përcaktimin e procedurave për dorëzimin dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore si dhe për leje ndërtimore Neni 10
 • Vendimi 01.Nr.16-69016 mbi taksat administrative për lëshimin e Lejes së Ndërtimit dhe Tarifat për ndikimet nga rritja e densitetit dhe infrastrukturës për vitin 2013 6

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

 • Emri
 • Nr Personal
 • Adresa
 • Telefoni
 • E-maili
 • Adresa e Vendnërtimit (ose përshkrimi i lokacionit)
 • Zona(t) Kadastrale
 • Nr i Parcelës Kadastrale
 • Kordinatat e vendëndodhjës GPS
 • Ekipi i projektimit dhe ndërtimit
 • Detajet e Ndërtimit
 • Përshkrim i punëve ndërtimore
 • Detajet e Infrastrukturës
 • Dokumentet e nevojshme për aplikim për leje ndërtimore
 • Deklarata e aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kopja e Planit / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Certifikata e Pronësis / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Nese aplikuesi nuk është pronari i regjistruar i parcelës, atëherë duhët të sjellë dëshmi për Autorizimin e aplikuesit nga pronari për të dorzuar aplikacionin (Origjinal)
 • Aktin Ligjor Administrativ që vendos kushtet e ndërtimit (nëse kërkohet) (Origjinal)
 • Kopje e Licencave profesionale dhe Certifikatave të Regjistrimit të subjekteve Ligjore të ingjinjerëve të arkitekturës, konstruksionit, civil, të elektrikës, dhe mekanikës, si dhe konsuletëve që kanë pregatditur dokumentet teknike (Kopje)
 • Pëlqimi nga Agjencia për Menagjim të Emergjenacave për punët ndërtimore të kategorive I dhe II (Kopje)
 • Aprovimet sipas kërkesave nga Ligji për Trashëgemi Kulturore për Punë Ndërtimore brenda perimetrit të Trashëgemisë kulturore (Kopje)
 • Tri (3) kopje fizike dhe një kopje digjitale në format PDF dhe DWG të vizatimeve teknike dhe informatave tjera mbeshtetëse sic kërkohet me Kod (Kopje)
 • Në rast se kërkohet ndërtime të përkohshme në vendëndërtim, peridhën kohore për të cilen do të kërkohen këto ndërtime (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa2.56€/m²Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion