REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për raport mbi procesin e zjarrit

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Qëllimi: Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Përshkrimi: Me këtë kërkesë aplikuesi paiset me dëshmi për zjarrin e ndodhur dhe hulumtimin e shkaktarit për dëmin.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri
  • Numri personal
  • Adresa e vendbanimit
  • Numri i protokolit
  • Data e aplikimit
  • Numri i telefonit
  • E-mail adresa
  • Lloji I kerkeses

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kerkesa (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion