REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqim urbanistik për parcelim/kompletim të truallit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Qëllimi: Pala për të bërë cfarëdo ndyrshimi (ndarje ose bashkim) në ngastrën e vet kadastrale duhet që të bëjë kërkesë për ndarje ose bashkim të parcelës dhe e njejta ti aprovohet ose refuzhet sipas Plani Urbanistik / PZHK-PZHU-PRrU-PDU/ e cila mundëson nxjerrjen e pëlqimit për parcelim.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë - QSHQ dhe kërkesa dërgohet në Drejtorinë e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit-DUMM për shqyrtimin; Në një afat sa më të shkurtër DUMM e nxjerr ekstraktin nga Plani Urbanistik /PZHK -PZHU- PRRU- PDU dhe dërgohet në QSHQ për ta marrë pala.

Baza ligjore

 • LIGJI NR. 04/L-174 PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR
 • Rregullorja për Taksa,Ngarkesa dhe Gjoba Komunale për vitin 2014 Neni 6, pika 2, dhe 3
 • Statuti i Komunës së Gjilanit Neni 38
 • Udhëzimi Administrativ 41/2005 për Zbatimin e Ligjit për planifikim hapsinor mbi elementet themelore të planit rregullues Urban Neni 3

Vlefshmëria e procedurës administrative: pa afat të caktuar

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Kopja e Planit / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Certifikata e Pronësis / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Nese aplikuesi nuk është pronari i regjistruar i parcelës, atëherë duhët të sjellë dëshmi për Autorizimin e aplikuesit nga pronari për të dorzuar aplikacionin (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa10 Euro + 3 Euro për cdo parcele tjeter Pagesa nëpërmjet pullës

Formulari nuk është në dispozicion