REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i kufirit kadastral (përcaktimi i kufijve te parcelave)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Për regjistrimin e kufirit kadastral në Regjistrin e Paluajtshmërive të vendosur apo caktuar pas matjes së njësive kadastrale të cilat kufizohen njëra me tjetren.

Përshkrimi: Fillimisht, parashtruesi i kërkesës paiset me një parallogari në DKGJP e më pas mbush formularin standard i cili gjendet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës/palëve ia jep një dëshmi/vërtetim për pranimin e kërkesës së tij/tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin/vendimin për përcaktimin e kufijve të njësive kadastrale, pala/palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet e tjera përcjellëse.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Çertifikata-at për identifikimin e paluajtshmërisë -ve (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) . (Kopje)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Kopjet e planit per parcelat kufitare (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaTaska paguhet duke marrë për bazë sipërfaqen e njësisë kadastrale, për parcel me siperfaqe deri në 0,50 ha - taksa 80 Euro; për sipërfaqe prej 0,50ha deri në 1,0 ha - taksa 100 Euro; për cdo hektar tjeter 60 Euro; për parcelat urbane sipas planit urbanitistik pas marrjes së pëlqimit të urbanizmit - taksa 120 Euro.Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion