REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Regjistrimi i servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Regjistrimin e servitutit nga RDPP dhe njoftimi i palëve të treta.

Përshkrimi: Kërkesa për regjistrim te servitutit ne RDPP bëhet nga pala apo palët përmes mbushjes se formularit standard i cili gjendet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ pas pagesës së taksës për shërbimin e kërkuar nga pala/palët lëshon dëshmin/vërtetim për pranimin e kërkesës së tij/tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin/vendimin për regjistrim e hipotekës, ku edhe pala/palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet e tjera përcjellëse (Çertifikatën pronësore).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Autorizimi në qoftë se parashtruesi-it e kerkeses nuk janë palë ne procedure (legjitimimi i paleve ) (Kopje)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Kopje)
 • Kopja e Planit (Kopje)
 • Vendimi gjyqësor apo ndonjë dokument tjetër i njohur ligjerisht , siç parashihet me ligj (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa40 euro Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion