REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Dhënia me qera për shfrytëzim të pronës komunale

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Të ofrohet mundësia që të gjithë qytetarët të shfrytëzojnë hapsirën publike, duke e respektuar procedurën e Ankandit Publik.

Përshkrimi: Pasi që Kuvendi Komunal të shpallë Ankand Publik për Parkigje Publike, atëhere palët i sjellin ofertat në Qendrën për Shërbim me Qytetar - Ofertat/dokumetet dërgohen në komisionin përkatës i cili krijohet për atë Ankand Publik. Komisioni pastaj e shpall fituesin.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mujore

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 7

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (për vitet paraprake); (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaksaTë gjitha objektet komunale me material të fortë ndërtimor me destinim lokal afarist- qira mujore për m2 . zona A/I paguan 10 euro; zona A/II paguan 6 euro. Bodrumet të cilat shfrytëzohen si lokale afariste – qiraja mujore për m2 është 1.50 euro Depo për ngrohje qendrore – qiraja mujore për m2 është 0.80 euro Objektet e përkohshme komunale (kiosqet, barakat) – qiraja mujore për m2 është 8.00 euro ; Objektet e përkohshme të vendosura në pronë komunale (kiosqet, barakat e të ngjashme)-qiraja mujore për m2. 4.00 Objektet komunale, të cilat shfrytëzohen për ushtrimin e veprimtarive zejtare (këpucëtar, kapelapunues e të ngjashme), qiraja mujore për m2. Lirim

Formulari nuk është në dispozicion