REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për shtrirjen e rrjetit kabllor (ajror) elektrik, telefonik, telekomunikacionit, TV, internetit, telefonik, energjetik, telekomunikacionit, fibrit-kabllor

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ofrimi i mundësisë për personat fizik dhe juridik për nevojat e tyre gjatë ushtrimit të veprimtarise së tyre të bejnë shtrirjën e rrjetit kabllor (ajror) të internetit në hapsirën publike, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit me gjerësi prej së paku 1,5 metra.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja,Vendimi) në afatin prej 30 ditësh. Akti Juridik dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohën palët për tërheqjën e aktit juridik të lëshuar nga D.SH.P-ja.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mujore

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (për vitet paraprake); (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1. Shtrirja e rrjetit ajror (elektrik , telefonik, telekomunikacionit, TV dhe internetit) 4 % e kostos investive të projektit 2.Shtrirja e rrjetit kabllor nëntokësorë (elektrik, telefonik, telekomunikacionit, TV dhe internetit) - 6 % e kostos të projektit

Formulari nuk është në dispozicion