REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Dhënja e pëlqimit për plotësimin e kushteve teknike të objekteve për qasje në rrugë publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Ofrimi i mundësisë për qytetarët të cilët pas ndërtimit të objeketeve të tyre dëshirojnë të kenë qasje në rrugë publike, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit me gjerësi prej së paku 1,5 metra.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon Procesverbal sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja,Vendimi) në afatin prej 30 ditësh. Akti Juridik dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohën palët për tërheqjën e Aktit Juridik të lëshuar nga D.SH.P-ja.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: mujore

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (për vitet paraprake); (Origjinal)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1. lëshimi i pëlqimit për kyçje – qasje në infrastrukturën rrugore pa shirita qarkullues përcjellës 150 euro; 2. lëshimi i pëlqimit për plotësimin e kushteve teknike për kyçje-qasje në infrastrukturën rrugore, me shirita qarkullues përcjellës – për çdo kyçje – qasje 300 euro.

Formulari nuk është në dispozicion