REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për vlerësim të pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Pasije të parashtruesit të kërkesës me aktin administrativ në bazë të të cilit bëhet vlerësimi i pronës së paluajtshme në rastet e trashëgimisë.

Përshkrimi: Fillimisht, parashtruesi i kërkesës paiset me një parallogari në Zyren për Marredhenie me Qytetar (ZQM) me çka edhe bën pagesën e taksës për shërbimin e kërkuar, e me pas mbush formularin standard i cili gjendet në ZQM, ku palëve ia jep një dëshmi për pranim të kërkesës dhe me pas të njëjtën e dërgon për në DKGJP. DKGJP pas verifikimit të lëndes bën vlerësimin e pronës dhe e pajis parashtruesin e kërkeses me aktin administrativ me të cilin është bërë vlerësimi i pronës.

Baza ligjore

 • LIGJI NR.03/L-007 PËR PROCEDURËN JOKONTESTIMORE
 • Vendim i kryetarit te Komunes se Gjilanit per formimin e komisionit per vlerësim te pronave Vendim I kryetarit te Komunes se Gjilanit per formimin e komisionit per vlerësim te pronave 02.305/2009 I dt. 07.05.2009

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Çertifikata e vdekjes se pronari te paluajtshmerise (Origjinal)
 • Çertifikata pronesore (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion