REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Parkingjet në hapësirat publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Të ofrohet mundësia për shfrytëzimin e hapirës publike, por me kusht që të respektohet procedura e Ankandit Publik.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon Procesverbal sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja,Vendimi) në afatin prej 30 ditësh. Akti Juridik dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohën palët për tërheqjën e Aktit Juridik të lëshuar nga D.SH.P-ja.

Baza ligjore

 • LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE
 • Ligjit Nr. 04/L-144 Për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës Neni 5 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/ Prishtinë: Nr. 35 / 17 Dhjetor 2012
 • Rregullore për Shërbimet Publike Komunale Neni 59 dhe 61
 • Rregullorja QRK - Nr.23/2013 për përcaktimin e procedurave të dhenies në shfrytezim dhe këmbimit të pronës së paluajtshme të Komunës Neni 4
 • Statuti i Komunës së Gjilanit Neni 38, 1.14, 1.19

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 7

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (për vitet paraprake); (Origjinal)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1. në parkingjet e rezervuara të Komunës – mujore 30 Euro; 2. parkingjet e rezervuara të komunës rreth objekteve të banimit kolektivë për persona fizik-mujore 10; 3. parkingjet e rezervuara të komunës rreth objekteve të banimit kolektivë për persona juridik-mujore 20; 4. parkingjet e rezervuara të komunës rreth objekteve të banimit kolektivë- për persona fizik-vjetore 70; 5. parkingjet e rezervuara të komunës rreth objekteve të banimit kolektivë për persona juridik-vjetore 170.

Formulari nuk është në dispozicion