REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për pasije me certifikatë qe posedon paluajtshmeri (Çertifikatë për Njësi Kadastrale apo Çertifikatë per Person)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Pasjisja me Çertikatë pronësore për qytetarin që posedon paluajtshmeri - (Çertifikatë për Njësi Kadastrale dhe Çertifikate për Person).

Përshkrimi: Parashtruesi i kërkesës pajiset me një parallogari në DKGJP e më pas mbush formularin standard i cili gjendet në DKGJP, ky organ palës ia jep një dëshmi - faturë për kryerje të pagesës dhe me pas e pajis aty per aty me Çertifikate pronësore.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Deri ne revokimin/ shfuqizimin apo anulimin e akti- vendimit me të cilin është vendosur masa e perkoheshme e sigurisë

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbimeri
  • Nr Personal
  • Adresa e Vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa4 euroTransfer bankar

Formulari nuk është në dispozicion