REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për zhvillim te procedurës së uzurpimit të pronës shoqerore - tani komunale

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Verifikimi dhe konstatimi se a kemi të bejmë me uzurpim të tokës në pronësi shoqëorore-tani komunale apo jo, nese kemi të bëjmë me uzurpim atëher ndërmerrën masat adekuate ligjore per ri-kthim të gjendjës së mëparshme të tokës së uzurpuar, para uzurpimt.

Përshkrimi: Zhvillimi i procedurës së uzurpimit fillon me Kerkesën në Qendrën për Shërbim me Qytetar (në vijim: QSHQ) ose drejtërdrejtë qoftë me shkrim apo me kerkesë verbale para zyrtarit kompetent në DKGKP - Sektorin e Prones. Pas paraqitjes se kerkeses per uzurpim kjo drejtori i kryen te gjitha procedurat per verifikimin dhe konstatimin se kemi te bejme apo jo me uzurpim te tokes shoqerore - tani komunale dhe nxjerr vendim per kete.

Baza ligjore

 • Ligji mbi shqyrtimin e marrëdhënieve pasurore të krijuara me uzurpim arbitrar të tokës në pronësi shoqërore Neni 16, 17, 18, 19 Ligji mbi shqyrtimin e marrëdhënieve pasurore të krijuara me uzurpim arbitrar të tokës në pronësi shoqërore i KSAK (Gaz. zyrt. nr. 46 - dekretuar me DK. 011-49-77 me dt. 27.10.1977)

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Kërkesa nese bëhet direkt në DKGJP (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion