REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për shlyrje-fshirje të ndërtesës së shkatrruar nga të dhenat grafike dhe ato tekstuale në Regjistrin e të Drejtave të Prones së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Fshirje të ndërtesës nga Regjistrin e të Drejtave të Prones së Paluajtshme dhe paisja e parashtruesit të kërkesës me aktin me te cilin konstatohet shlyerja/fshirja e nderteses.

Përshkrimi: Fillimisht, parashtruesi i kërkesës mbush formularin standard i cili gjendet në DKGJP, ky organ palës - palëve ia jep një dëshmi - vërtetim për pranim të kerkeses së tyre dhe me pas e pais me dokumentin (Vendimin dhe Çertifikaten per identifikim te njesise kadastrale) me të cilin shlyhet - fshihet ndertesa nga RDPP. Verejtje: Shlyerja - fshirja e ndertesave te shkaterruar mund te behet edhe sipas detyres zyrtare nga vet organi - DKGJP pasi qe nje gje te tille e parasheh Ligji per Kadastrin.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbimeri
  • Nr Personal
  • Adresa e Vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Çertifikata pronësore (Çertifikata per person apo Çertifikata per Njësi Kadastrale) (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion