REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqimi në lokacion

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Qëllimi: Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Përshkrimi: Ky dokument lëshohet pas shqyrtimit të Projektit ideor, daljes në vendin e ngjarjes, me këtë rast konstatohet se mund të ngritet objekti konform projektit ideor pa i rrezikuar objektet për rreth dhe mjedisin dhe kur një gjë e tillë është e parapare me planet rregullative.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri i protokolit
 • Data e aplikimit
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa
 • Lloji I kerkeses

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Fleta Poseduese (Kopje)
 • Kopja e planit (Kopje)
 • Qertifikata e Biznesit (Kopje)
 • Kushtet Urbanistike (Kopje)
 • Planin Ideor (Origjinal, Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion