REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Çregjistrimi i Hipotekës nga Regjistri i të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Çregjistrimi i Hipotekës në Regjistrin e te Drejtave në Pronat e Paluajtshme duke e lënë pronën e lirë.

Përshkrimi: Çegjistrimi i Hipotekës nga Regjistri i Paluajtshmërive bëhet në bazë të ligjeve në fuqi, resp. Ligjit nr. 2002/4 për Hipotekat, Ligjit nr. 2002/5 për Themelimin e Regjistrit për të Drejtat e Pronës së Paluajtshme, Kërkesa për çregjistrim te hipotekës inicohet nga pala apo palët përmes mbushjes se formularit standard i cili gjindet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ palës - palëve ia jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij- tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së, e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin per çregjistrim e hipotekës, ku edhe pala - palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse (Çertifikatën pronësore).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa kufizim kohor

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi i pronarit të paluajtshmërisë apo pjesemrresve te marreveshjes hipotekare (Kopje)
 • Akti - vendimi administrativ me të cilin është regjistruar Hipoteka (Origjinal)
 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Njoftimi I kredidhënësit - pengëmarrësit apo Akti - peticioni I gjykates kompetente me të cilin njoftohet DKGJP -ja se kerdimarresi I ka perbushur detyrimet hipotekare duke specifikuar me deklaratë se kerkon çregjistrimin e Hipotekes nga RDPP (Origjinal)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa20 euroPagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion