REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Çegjistrimi i servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Qëllimi: Qellimi çregjistrimi (shuarja) e Servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP (në rastet kur servituti ka qenë i afatizuar) për ta bërë pronën sërish të lirë.

Përshkrimi: Kërkesa për regjistrim te servitutit ne Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme( RDPP) bëhet nga pala apo palët përmes mbushjes se formularit standard i cili gjindet në Qendrën për Shërbim me Qytetar (QSHQ) ku ky organ pas pagesës së taksës per shërbimin e kërkuar nga pala - palët lëshon dëshmin - vërtetim për pranimin e kërkesës së tij- tyre dhe më pas e njëjta me të gjitha shkresat në lëndë i dërgohet DKGJP-së , e cila brenda afatit ligjor (pas verifikimit) të dokumentacionit të dorëzuar nxjerr aktin - vendimin per regjistrim e hipotekës, ku edhe pala - palët përmes QSHQ njoftohen me aktin administrativ dhe dokumentet tjera përcjellëse (Çertifikatën pronësore).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Autorizimi në qoftë se parashtruesi-it e kerkeses nuk janë palë ne procedure (legjitimimi i paleve ) (Kopje)
 • Çertifikata për identifikimin e paluajtshmërisë - njësisë kadastrale (Çertifikata per person apo Çertifikata për njësi kadastrale) (Kopje)
 • Kopja e Planit (Kopje)
 • Vendimi gjyqesor apo ndonje dokument tjeter I njohur ligjerisht , siç parashihet me ligj (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa20 euro Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Formulari nuk është në dispozicion