REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për vendosjen e pengesave në rrugë publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Me qëllim të ngritjes së shkallës së sigurisë në komunikacionin rrugor.

Përshkrimi: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbal sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja) në afatin prej 30 ditësh.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kërkesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion